+385 43 531 268 croatia.protekt@bj.t-com.hr

1.5. Horizontalne teme

Promicanje ravnopravnosti spolova.

Sastavni dio provedbe projekta je implementacija politike jednakih mogućnosti kroz promicanje ravnopravnosti spolova koja će biti sastavni dio strategije daljnjeg zapošljavanja. Prilikom planiranja projekta provedena je procjena učinka istog na spolove, procjena prijavitelja je da se u tehničkim zanimanjima zapošljava znatno manji broj žena nego muškaraca, te se može reći da se radi o radnim mjestima i poslovima koja su podložna stereotipima – tehnička zanimanja se smatraju tradicijski muškima. Treba ukloniti sve stereotipe iz komunikacije o projektu predstavljanjem drukčije percepcije spola i opsega aktivnosti za različite spolove. Tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. će u promotivnim aktivnostima uključivati i osobe ženskog spola kako bi se uklonili stereotipi da auto gume kupuju samo osobe muškog spola.

Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacija.

Sastavni dio provedbe projekta je implementacija politike jednakih mogućnosti kroz promicanje ravnopravnosti spolova koja će biti sastavni dio strategije daljnjeg zapošljavanja. Prilikom planiranja projekta provedena je procjena učinka istog na spolove, procjena prijavitelja je da se u tehničkim zanimanjima zapošljava znatno manji broj žena nego muškaraca, te se može reći da se radi o radnim mjestima i poslovima koja su podložna stereotipima – tehnička zanimanja se smatraju tradicijski muškima. Treba ukloniti sve stereotipe iz komunikacije o projektu predstavljanjem drukčije percepcije spola i opsega aktivnosti za različite spolove. Tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. će u promotivnim aktivnostima uključivati i osobe ženskog spola kako bi se uklonili stereotipi da auto gume kupuju samo osobe muškog spola.

Pristupačnost građevinama.

Pristupačnost građevinama za osobe s invaliditetom uređena je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji u Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Prostorna organizacija proizvodnih pogona (prizemlje, bez fizičkih barijera za kontakte s klijentima /partnerima) omogućava dostupnost usluga osobama s invaliditetom.

Zelena javna nabava.

Uvođenjem norme za upravljanje okolišem ISO 14001:2015 u poslovanje tvrtke jasnije će biti definirane ovlasti i odgovornosti u području upravljanja okolišem što će rezultirati unapređenjem procesa nabave:
– smanjenje troškova nabave
– bolje planiranje potrebnih resursa
– uspostavom sustava upravljanja okolišem u poslovanje tvrtke uvesti će se proces planiranja nabave resursa u skladu s normom ISO 14001:2015 što će rezultirati racionalnijom upotrebom resursa i smanjenjem troškova nabave
– promocija zelene nabave (nabava s kraćim lancem dobave, od lokalnih dobavljača) – uspostavom sustava upravljanja okolišem u poslovanje tvrtke uvesti će se proces planiranja nabave resursa u skladu s normo ISO 14001:2015 s naznakom na upotrebi načela zelene javne nabave što će rezultirati racionalnijom upotrebom resursa i smanjenjem troškova nabave
– nabava repromaterijala i potrošnih sredstava s manjom štetnosti za okoliš (ekološki prihvatljivih)
– uspostavom sustava upravljanja okolišem u poslovanje tvrtke uvesti će se proces planiranja nabave resursa u skladu s normo ISO 14001:2015
– nabavljati će se ekološki prihvatljiv repromaterijal i potrošna sredstva s manjom štetnosti na okoliš

Klimatski izazovi.

Realizacijom projekta tvrtka CROATIA PROTEKT d.o.o. imati će pozitivan utjecaj na klimatske izazove i zeleni rast jer se navedenim projektom uvodi certifikat ISO 14001:2015 koji postavlja zahtjeve koji se odnose na sustav upravljanja okolišem organizacije. Radi se zakonskim okvirima koji predstavljaju inovativni razvoj tvrtke baziran na ideji zaštite okoliša, sprječavanja onečišćenja ili zaštite prirodnih resursa. Navedeni certifikat je strukturiran i sustavan pristup za upravljanje interakcijama između organizacije i okoliša, pri čemu okoliš podrazumijeva zemlju, zrak, vodu, biljni i životinjski svijet, ali i ljude koji tu žive. Provedba projekta nema apsolutno nikakvih negativnih utjecaja na održivi razvoj i zaštitu okoliša, već doprinosi istima.

Učinkovitost resursa.

Sam cilj međunarodne norme ISO 14001:2015 je uvođenje novih aktivnosti i proizvodnih procesa na način koji će rezultirati boljom učinkovitošću resursa. Uvođenje certifikata ISO 14001:2015 rezultirati će učinkovitom korištenju sirovina, bržem i efikasnijem proizvodnom procesu, kvalitetnijim proizvodima, smanjenim količinama otpada, povećanju energetske učinkovitost, ekonomičnom korištenju sirovina, smanjenim režijskim troškovima i dr. Uvođenje ISO norme 14001:2015 doprinijeti će učinkovitošću resursa u tvrtki CROATIA PROTEKT d.o.o. jer je to glavni cilj i svrha te međunarodne norme. Također, osnovna djelatnost tvrtke je protektiranje ili obnavljanje guma kojim se korištene gume čine ponovno upotrebljivim putem zamjene istrošenog ili oštećenog vanjskog sloja novim slojem gume. Navedeno, smanjuje troškove poslovanja drugim tvrtkama kao i fizičkim osobama, smanjuje se količina otpada, ne zagađuje se okoliš i smanjuje potreba za proizvodnju novih guma. Uvođenjem ISO 1400:2015 navedene učinkovitosti resursa biti će znatno učinkovitije i izražajnije.

Načela zelenog rasta.

Europska komisija je u Zelenom akcijskom planu za MSP-ove naglasila da je za zeleni rast neophodno uvođenje certifikata ISO 14001:2015 jer oni raspolažu s manje resursa te je važno da ih uvode u svoje poslovanje. Komisija dalje naglašava da se MSP-ovima treba pružiti podrška i dati smjernice putem programa učenja na daljinu, konzultantskih i savjetodavnih usluge, kako bi im se olakšalo preuzimanje standarda za upravljanje okolišem. Uvođenje ISO norme 14001:2015 predstavlja direktno uvođenje načela zelenog rasta u tvrtku CROATIA PROTEKT d.o.o. jer je to glavni cilj i svrha te međunarodne norme.